ALGEMENE VOORWAARDEN

 

VAN:                                                                                                  Datum: 10 februari 2004

 

Dutch Floating Systems                                                                                        9 pagina’s

Vlotlaan 232

2681 TV Monster

 

hierna te noemen: gebruiker

 

Artikel 1 Definities

 

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Koper: de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.

 

Artikel 2 Algemeen

 

1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere

overeenkomst tussen gebruiker en een koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met

gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en

schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de

overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de

algemene voorwaarden van gebruiker en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor

zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van gebruiker.

 

4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd

mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van

toepassing. Gebruiker en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter

vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor

zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1).

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is

genoemd.

 

2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen,

tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding

hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

 

3. Levertijden in offertes van de gebruiker zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding

ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is

overeengekomen.

 

4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen

van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij

uitdrukkelijk anders is vermeldt.

  

5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen

aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze

afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

 

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de

aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 2).

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 

1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen

van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand

der wetenschap.

 

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het

recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze

noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk

zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de

voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn

verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de

uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in

rekening te brengen.

 

4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit

gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid

of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

 

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker

de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de

resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

6. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht

werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie,

draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

7. Koper vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de

uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3).

 

Artikel 5 Levering

 

1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van gebruiker of die van de leveranciers van

gebruiker. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

2. Indien levering geschiedt op basis van "Incoterms", zullen de op het moment van het sluiten

van de overeenkomst geldende "Incoterms" van toepassing zijn.

 

3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of

doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter

beschikking worden gesteld.

 

4. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies

die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening

en risico van koper.

  

5. Indien de zaken worden bezorgd is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te

brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

 

6. Indien gebruiker gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de

overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan gebruiker ter beschikking heeft

gesteld.

 

7. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven

levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper

gebruiker schriftelijk ingebreke te stellen.

 

8. Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is

afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd het

aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

 

9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker

de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de

resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 6 Monsters en modellen

 

1. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als

aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij

uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

 

2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of

andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn,

zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

 

Artikel 7 Onderzoek, reclames

 

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen

zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of

kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen,

althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

 

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker

te worden gemeld. Niet zichtbare behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen

3 maanden na levering te worden gemeld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en

betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt

zulks met voorafgaand overleg en met, indien akkoord, schriftelijke toestemming van de

gebruiker op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 4).

 

Artikel 8 Vergoedingen, prijs en kosten

 

1. Indien gebruiker met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de gebruiker

niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd.

 

2. Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen, indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen

het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen

hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen,

halffabricaten of verpakkingsmateriaal.

 

3. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is koper gerechtigd de overeenkomst te

ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of

voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

 

4. De door gebruiker gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen,

alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en

administratiekosten, tenzij anders aangegeven.(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 5).

 

Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst

 

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het

noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen

partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het

tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de koper zo

spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 

3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve

consequenties heeft, zal gebruiker de koper hierover tevoren inlichten.

 

4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de

wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg

heeft.

 

5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen

brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen

worden toegerekend.

 

Artikel 10 Betaling

 

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te

geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen

schorten de betalingsverplichting niet op. (Zie ook art. 5.8)

 

2. Afwijkende betalingen kunnen door de gebruiker verlangt worden in geval van bijvoorbeeld

“projecten”. Een voorbeeld van een afwijkende betaling kan zijn : 20% bij opdracht, 30% bij

levering goederen en 50% binnen 30 dagen na levering goederen.

 

3. In bepaalde gevallen, dit ter beoordeling van de gebruiker, kan de koper een betalingskorting

van 2% krijgen indien betaling binnen 7 dagen na factuurdatum geschiedt.

 

4. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de koper

van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de

wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar

bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van

voldoening van het volledige bedrag.

 

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de

vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar.

 

6. Gebruiker heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste

plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en

tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de

koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de

opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

  

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 

1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen,

tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van gebruiker totdat

de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is

nagekomen.

 

2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden

noch op enige andere wijze te bezwaren.

 

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel

rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als

redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en

verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis

van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

 

5. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het

eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening

worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

 

6. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen,

geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of

door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van

gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 12 Garantie

 

1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die

daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

 

2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor

het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de

overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.

 

3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering. Tenzij

uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

 

4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen

redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk

is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van gebruiker,

vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de

vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom aan gebruiker te verschaffen.

 

5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van

onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van

gebruiker, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan

de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

 

6. Indien de door gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd

geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt

verstrekt.(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 7).

  

Artikel 13 Incassokosten

 

1. Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,

dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van

koper. In ieder geval is koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De

incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse

Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

 

2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,

komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor

rekening van koper.(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 8).

 

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

 

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te

ontbinden, indien:

 

- Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond

geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat

te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting

slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

- koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening

van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra

zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor

onredelijk is vertraagd.

 

2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden

voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar

maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich

anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding

van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de koper

onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt

hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 

1. Indien gebruiker aan koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft

gesteld is koper gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van

gebreken en volledig te retourneren. Indien de koper deze verplichting niet nakomt zijn alle

hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

 

2. Indien koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft

met de onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende

schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op koper te verhalen.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 

1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker

jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

 

2. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de

vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de

overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker toegerekend kan

worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont

dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene

voorwaarden. Onder indirecte schade wordt uitsluitend verstaan:

Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade

gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn

ondergeschikten.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 9).

 

4. De koper is er voor verantwoordelijk dat de geleverde producten op de juiste wijze en met

inachtneming van de van toepassing zijnde overheidsregelingen worden afgevoerd dan wel

worden vernietigd. Voor schade ontstaan bij de koper of bij derden door afvoer / vernietiging is

de gebruiker nimmer aansprakelijk.

 

Artikel 17 Risico-overgang

 

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst

zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden

geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden

gebracht.(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 5+10).

 

Artikel 18 Overmacht

 

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe

gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch

krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening

komt.

 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in

de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien,

waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is

zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder

begrepen.

 

3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die

(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de

overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der

partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade

aan de andere partij.

  

5. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn

verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het

nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker

gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 11).

 

Artikel 19 Vrijwaringen

 

1. De koper vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van

intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering

van de overeenkomst worden gebruikt.

 

2. Indien koper aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc.

verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn

van virussen en defecten.

 

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich

de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

 

2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van

het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

 

3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker, of diens leverancier, tot

stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of

(elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de koper of aan

derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

 

4. Alle door gebruiker, of diens leverancier, eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen,

schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om

door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van

gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht,

tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

De koper mag niet, zonder voorafgaande toestemming van gebruiker of diens leverancier,

bovengenoemde verstrekte stukken, of de tot zijn ter kennis gekomen informatie, gebruiken om

een soortgelijk product zelf of door derden te laten fabriceren.

 

5. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden

toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke

informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 21 Geheimhouding

 

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het

kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit

uit de aard van de informatie.

 

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden

is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te

verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de

bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot

schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de

overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

  

Artikel 22 Niet-overname personeel

 

1. De koper zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging

daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met

gebruiker, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering

van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van

de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Artikel 23 Geschillen

 

1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis

te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor

te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben

ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 12).

 

Artikel 24 Toepasselijk recht

 

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het

Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 25 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Naaldwijk.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van

het tot standkomen van de overeenkomst.

 

EINDE